عنوان مقاله : نقش IT در آزمایشگاه
تاریخ: 1396/06/20

خدمات پاتولوژي تحت فشارهاي ناشی از افزايش حجم کار، محدوديتهاي هزينه و پيشرفت تکنولوژي در حال تغيير است. در مقابل، سیستم های آزمایشگاهی نیازمند راههای جدید برای تبادل اطلاعات با سیستم های ثبت الکترونیکی بالینی برای درخواست آزمایش و گزارش گیری نتایج هستند.

نیازهای فناوری اطلاعات (IT) در آسیب شناسی، در حال حاضر به مراتب فراتر از ارائه داده های صرفا تحلیلی است. انفورماتیک - هنر و علم تبدیل داده ها به اطلاعات مفید - با هدف دستیابی به یکپارچه سازی داده های آزمایشگاهی در مسیر بالینی، در پزشکی آزمایشگاهی به طور فزاینده ای اهمیت یافته است. فناوری اطلاعات یک ابزار قدرتمند در آسیب شناسی است که میتواند در اجرای فرایندهای مدرنیزاسیون آسیب شناسی، معرفی روشهای جدید تشخیصی، مدیریت بیماری مبتنی بر شواهد و یا استفاده به موقع از منابع محدود و اغلب پر هزینه کاربرد داشته باشد.

رویکردهای جدید مدیریت اطلاعات که در حال حاضر مورد نیاز است، عبارتند از:

- تقویت و متحد کردن آزمایشگاههای پاتولوژی به واحد های بزرگتر، به عنوان مثال شبکه های آزمایشگاهی مدیریت شده

- افزایش مراقبت های اولیه و اجتماعی در خدمات بهداشتی گسترده تر

- معرفی رویکردهای جدید در ارائه خدمات

- دسترسی بیشتر به پایگاه اطلاعاتی که از پزشکی مبتنی بر شواهد برای پزشکان و بیماران

- مدیریت یکپارچه تمام جنبه های خدمات بالینی

- تقاضا برای دستیابی مستقیم بیمار به نتایج آزمایشگاهی برای مدیریت روند درمان خود.

از مهمترین ویژگی های یک سیستم مدیریت اطلاعات در آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ثبت تمام درخواستها برای آزمایش ها

- پیوند آنلاین با ابزارهای تجزیه و تحلیل خودکار

- ردیابی نمونه و مدیریت گردش کار

- تولید برگه برای آزمایشات دستی

- اعتبار سنجی خودکار نتایج آزمایش

- ثبت اطلاعات مربوط به کنترل کیفیت

- تحویل الکترونیکی نتایج به کاربران

- پیاده سازی سیستم های پشتیبانی

- پشتیبانی از تجزیه و تحلیل داده ها برای ممیزی، مدیریت ریسک بالینی، نظارت بر بیماری و اپیدمیولوژی به عنوان مثال ثبت نام سرطان، برنامه های غربالگری، گزارش بیماری، بیماری های مؤثر و ارزیابی کنترل کیفی خارجی (EQA)

سیستم مدیریت اطلاعات برای یک آزمایشگاه پاتولوژی می تواند از لحاظ چهار لایه عملیات از دیدگاه تجاری مورد توجه قرار گیرد، که هر کدام نقش متفاوت در ارائه خدمات دارند. این چهار لایه عبارتند از: زیرساخت، عملیات، پشتیبانی، اجرایی که  باید به شیوه ی یکپارچه عمل کنند تا تمام خدمات به طور کامل پشتیبانی شوند. چه برای اهداف بالینی و چه برای تجزیه و تحلیل داده ها برای اهداف مدیریتی، ظاهرا ناسازگاری های بی اهمیت (به عنوان مثال در تعریف کد تست) ممکن است اثرات سوء بر روی انتقال داده ها داشته باشد.

بنابراین یک سرویس پزشکی آزمایشگاهی شامل افرادی است که تکنولوژی را در فرایندهای تحلیلی بکار می گیرند تا نتایج آزمایش های تشخیصی تولید و سپس تفسیر شوند تا پزشکان بتوانند تصمیم های مناسب بگیرند. تکنولوژی سرویس پزشکی آزمایشگاهی، محصول اطلاعاتی است که منجر به اخذ نتایج بهتر برای بیماران، پزشکان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی می شود. استفاده از فناوری اطلاعات کلید این تغییر و حضور در دنیای در حال ظهور سلامت الکترونیک است.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید این لینک را مطالعه بفرمایید.