همکاران و متخصصان شرکت نوین تشخیص فرهان

همکاران ما در شرکت دانش بنیان نوین تشخیص در بخشهای طراحی نرم افزار های آزمایشگاه، پشتیبانی نرم افزارهای آزمایشگاه، تولید تجهیزات آزمایشگاه، طراحی سایت آزمایشگاه و پورتال بیمارستان، فروش و بازاریابی و ادراری فعالیت دارند.
مدیریت شرکت

آقای محسن اکبری

آقای محسن اکبری

مدیرعامل

دانش آموخته کارشناسی عمران

09121092360

آدرس تلگرام


بخش فروش

آقای اثمری

آقای اثمری

کارشناس فروش

کارشناس تجهیزات پزشکی

09129750251

آدرس تلگرام


بخش پشتیبانی

آقای صالحی

آقای صالحی

کارشناس فنی نرم افزار

لیسانس شیمی

09129750258

آدرس تلگرام


خانم زهادت

خانم زهادت

کارشناس فنی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

09129750259

آدرس تلگرام


بخش نرم افزار

آقای باقری

آقای باقری

برنامه نویس

کارشناس نرم افزار

آدرس تلگرام


مجید کیانی

مجید کیانی

برنامه نویس

کارشناسی IT

آدرس تلگرام


بخش فنی

آقای مهدوی

آقای مهدوی

توسعه و تحقیق (R&D)

مهندس الکترونیک

09194805428

آدرس تلگرام


خانم شبستری

خانم شبستری

کنترل کیفی

مهندس الکترونیک

-

آدرس تلگرام


بخش اداری

خانم سیف

خانم سیف

حسابدار

لیسانس حسابداری

آدرس تلگرام