سایتوسیل نوع 1

سایتوسیل نوع 1
650,000 تومان

سایتوسیل در بسته های 200 تایی برای دستگاه سایتوسانتریفیوژ و اغلب در بخش های سیتولوژی و پاتولوژی استفاده میشود. این محصول جهت جلوگیری از نشت محلول بر روی لام قرار می گیرد و مانند یک فیلتر در ایجاد محیط مناسب برای تجمع سلول ها کاربرد دارد. سایتوسیل نوع 1 برای نمونه های پر سلول استفاده میشود.محصولات مرتبط