سایتوسیل نوع 2

سایتوسیل نوع 2
50,000 تومان

سایتوسیل در بسته های 200 تایی برای دستگاه سایتوسانتریفیوژ و اغلب در بخش های سیتولوژی و پاتولوژی استفاده میشود. این محصول جهت جلوگیری از نشت محلول بر روی لام قرار میگیرد و مانند یک فیلتر در ایجاد محیط مناسب برای تجمع سلول ها به کار میرود. سایتوسیل نوع 2 به طور اختصاصی برای نمونه های کم سلول استفاده میشود.محصولات مرتبط