مواد مصرفی مورد استفاده در سایتوسانتریفیوژ شرکت نوین تشخیص

مواد مصرفی آزمایشگاه شامل سایتوسیل، قیف سیتولوژی، کلیپس که جهت کار با دستگاه سایتوسانتریفیوژ نوین ضروری هستند. سایتوسانتریفیوژ نوین در بخش های سیتولوژی و پاتولوژی کاربرد دارد.

سایتوسیل نوع 1


650,000 تومان

سایتوسیل در بسته های 200 تایی برای دستگاه سایتوسانتریفیوژ و اغلب در بخش های سیتولوژی و پاتولوژی استفاده میشود.

کلیپس


59,000 تومان

کلیپس

قیف سیتولوژی نوع 1


26,000 تومان

قیف سیتولوژی نوع 2


26,000 تومان

سایتوسیل نوع 2


50,000 تومان

سایتوسیل نوع 2 به طور اختصاصی برای نمونه های کم سلول استفاده میشود.