نرم افزار آزمایشگاه ژنتیک و مشاوره
6,500,000 تومان

آزمایشگاه هایی که آزمایش های مربوط به حوزه ژنتیک را انجام میدهند امروزه به یکی از نیازهای حوزه آزمایشگاهی مبدل شده اند که هر روز آزمایشهای اختصاصی با روشهای اختصاصی به آنها اضافه می شود. به علت پیچیده تر بودن فرآیندهای موجود در این آزمایشها به طور قطع مراکز احتیاج به نرم افزارهای تخصصی در این حوزه دارند که بتوانند فرآیندهای داخلی را مدیریت نمایند. در زیر برخی از امکانات بخش مدیریت آزمایشگاه ژنتیک معرفی شده اند.  • انواع مدلهای گزارش و جوابدهی مخصوص بخش ژنتیک و مولکولی (بیشتر از 70 نوع قالب گزارش دهی)
  • قابلیت استفاده همزمان از قالبهای موجود در نرم افزار و قالبهای آماده شده در Word و امکان استفاده از تمامی امکانات Word برای استفاده در نرم افزار و ذخیره کردن و فراخوانی فایل نتایج بیماران توسط نرم افزار
  • قابلیت رسم فلوچارت انجام هر آزمایش به نحوی که می توان برای هر آزمایش فلوچارتی را طراحی کرد که آزمایش مرحله به مرحله طی آن پیش برود. می توان هر مرحله را به کاربر خاصی اختصاص داد و در هر مرحله از انجام آزمایش مستندات مربوطه را نیز به فلوچارت اضافه نمود و یا اینکه مسیر انجام هر آزمایش را به صورت کامل مشخص نمود. به وسیله این امکان انجام هر آزمایش به صورت الکترونیک مستندسازی خواهد شد و نیازی به بایگانی اسناد کاغذی برای هر آزمایش نخواهد بود.
  • قسمت مشاوره ژنتیک و همچنین مشاوره ازدواج با امکان رسم شجره نامه در 4 سطح و مشخص نمودن بیماری ها و ارتباط های مختلف افراد در شجره نامه
  • امکان پذیرش همزمان مرد و زن در یک شماره پذیرش همراه با امکان اضافه نمودن عکس و مستندات مربوط به آنها در یک شماره پذیرش واحد
  • اتصال به نرم افزار حسابداری حرفه ای (برای اطلاعات از ویژگی های این برنامه به بخش مربوطه مراجعه نمایید)، انبارداری (برای اطلاعات از ویژگی های این برنامه به بخش مربوطه مراجعه نمایید)، پذیرش و جوابدهی بالینی و نرم افزار کلینیک یا مطب.
  • اتصال به بخش امکانات نرم افزار نوین، حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات و دیگر امکانات مورد نیاز یک مرکز ژنتیک
نام مرکز شهر

برای این بخش از نرم افزار نام مرکزی وارد نشده است
دانلود فیلم آموزشی

تغییراتی ثبت نشده است

محصولات مرتبط